Паралелно и разпределено програмиране с Java

Иван Момчев 

ivan.momtchev@tu-sofia.bg

Технически Университет - София, България

 Версия 3.02   24.02.2019

Copyright© 2007 - 2019 Иван Момчев

 

История на версиите

Версия 0.1 Създаден

30.01.2007

Иван Момчев

Версия 0.2-3.02 - коригиране на грешки и допълване

15.03.2007-24.02.2019

Иван Момчев

 

Съдържание

1.      Изключения

2.      Вход-изход

3.      Нишки

3.1.        Създаване

3.2.       Цикъл на живот

3.3.      Прост пример

3.4.       Същият пример с много нишки:

3.5.        Приоритети

4.      Синхронизация

4.1.   Пример без синхронизация

4.2.        Пример със синхронизация  със заключване на метод

4.3.         Втори пример, синхронизация със заключване на общ обект

4.4.        Еднопосочен мост

4.4.        Избягване на само-блокиране

4.5.        Взаимно блокиране

5.      Примери

5.1.     Влак

      5.2.        Плувен басей

      5.3.   Коктейл

6.      Таймери

7.      Банки от нишки

8.     Мрежово програмиране в Java

8.1.         Протоколи TCP/IP

8.2.         Пакет java.net

8.3.     Идентификация на машина в мрежата

8.4.     Класът InetAddress

8.5      Класът URL, кодиране на текстова  информация

8.6.     Сокети

8.7.     Клиенти с име и графичен интерфейс

8.8.    Мулти-клиент сървър с отчитане броя и имената на клиентите

8.9.     Chat сървър

8.10    Chat сървър с отделни стаи

8.11.   Еднопосочен мост с отдалечени клиенти

8.12   Сериализация на обекти през сокети

8.13.   Реализация на стандартен протокол-SMTP

9.     Задача за самостоятелна работа

10.      Конфигурационни инструменти - Properties

11.      Публични и частни ключове

12.      SSL сокети

13.      UserDatagramProtocol(UDP)

14.     Мултикаст сокети

15.   Отдалечени обекти 

        15.1     Въведение
       
        15.2.    Remote method invocation (RMI)

        15.3.         Отдалечени обекти-локална разработка

        15.4.     Отдалечени обекти – разделяне на сървъра от клиента

        15.5.     Отдалечена изчислителна услуга – локална разработка

        15.6.         Отдалечена изчислителна услуга – разделяне на сървъра от клиента

16.     RMI аплети

  16.1.    Особености

  16.2.    Отдалечен интерфейс

  16.3.    Отдалечен обект

  16.4.    Сървър

  16.5.    Аплет

  16.6.    Компилиране и създаване на архив

  16.7.    Цифрово подписване на аплета

  16.8.    Пример с Таймер

17.     Задача за самостоятелна работа