Бaнки от нишки (Thread pool)

Въведение

При много голям брой задачи създаването на нишкa и в последствие разрушаването й за всеки от тях - загуба на ресурси

предимства - при голям брой от нишки и надхвърляне възможностите на системата
недостатъци


Java 1.5  въведе  java.util.concurrent.ExecutorService интерфейс, който предоставя ансинхронен механизъм за изпълнение на нишки. Имплементацията му  - класът ThreadPoolExecutor се реализира чрез банка от нишки (thread pool), на които се подават задачи (Task) за изпълнение .
public ThreadPoolExecutor(int corePoolSize,
int maximumPoolSize,
long keepAliveTime,
TimeUnit unit,
BlockingQueue<Runnable> workQueue)

corePoolSize
- the number of threads to keep in
the pool, even if they are idle

maximumPoolSize
- the maximum number of threads
to allow in the pool

keepAliveTime
- when the number of threads is
greater than the core, this is the maximum time
that excess idle threads will wait for new tasks
before terminating.

unit
- the time unit for the keepAliveTime
argument

workQueue
- the queue to use for holding tasks
before they are executed. This queue will hold
only the Runnable tasks submitted by the execute
 
method

      

A ThreadPoolExecutor автоматично нагласява  the pool size (виж getPoolSize()) съобразно границите поставени от corePoolSize (виж getCorePoolSize()), maximumPoolSize (виж getMaximumPoolSize()) и размера на опашката от задачи. При подаване на нова задача от метода  execute(java.lang.Runnable), и  нишките в pool-а са по-малко от  corePoolSize , се създава нова нишка дори и да има чакащи задачи нишки в pool-а. Ако броя на нишките в pool-а е равен или по-голям от corePoolSize но по-малък от maximumPoolSize нова нишка се създава само ако максималният размер на опашката е запълнен.. Задавайки еднаква стойност на corePoolSize и  maximumPoolSize се задава pool с фиксиран размер на нишките. Чрез задаването на неограничена стойност на maximumPoolSize например Integer.MAX_VALUE, и ограничаването на опашката се разрешава на  pool-а  да приема неограничен брой нишки. Обикновено core и maximum pool sizes се задават при конструирането на pool-а, но могат да бъдат и променяни по време на работа чрез  setCorePoolSize(int) и setMaximumPoolSize(int).

броят  на нишките - от съществено значение
  • прекалено много нишки - загуба на ресурси и  време за създаване на неиползвани нишки
  • прекалено малко - ниско бързодействие

import java.util.concurrent.*;
public class ThreadPoolTest {
    public static void main(String[] args) {
        int nTasks = 20;    // number of tasks to be submitted to pool
        long n = 30;       //Fibonacci number
        int tpSize = 5;  // corePoolSize
        LinkedBlockingQueue<Runnable> q;

        ThreadPoolExecutor tpe = new ThreadPoolExecutor(
            tpSize, tpSize, 50000L, TimeUnit.MILLISECONDS,
           ( q=new LinkedBlockingQueue<Runnable>( )));

/*     public ThreadPoolExecutor(int corePoolSize,
                  int maximumPoolSize,
                  long keepAliveTime,
                  TimeUnit unit,
                  BlockingQueue<Runnable> workQueue)
*/
        System.out.println("Initial number of threads:"+tpe.getActiveCount());
        Task[] tasks = new Task[nTasks];
        for (int i = 0; i < nTasks; i++) {
            tasks[i] = new Task(n, "Task " + i,tpe);
            tpe.execute(tasks[i]);
            System.out.println("submittint task "+i+
                    " number of active threads "+tpe.getActiveCount()+
                    " number of task in the queue "+q.size());
        }
        tpe.shutdown( );
    }
}
----------------------------------------
import java.util.*;
import java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor;
import java.text.*;

public class Task implements Runnable {
    long n;
    String id; 
    ThreadPoolExecutor tpe;
    private long fib(long n) {
        if (n == 0)
            return 0L;
        if (n == 1)
            return 1L;
        return fib(n - 1) + fib(n - 2);
    }
    public Task(long n, String id, ThreadPoolExecutor tpe) {
        this.n = n;
        this.id = id;     
        this.tpe=tpe;
    }
    public void run( ) {
        Date d = new Date( );
        DateFormat df = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss:SSS");
        long startTime = System.currentTimeMillis( );
        d.setTime(startTime);
        System.out.println("Starting task " + id + " at " + df.format(d)+ "; active threads:"
                 +tpe.getActiveCount());
        System.out.println("\tfibonatchi "+ n+":"+ fib(n));
        long endTime = System.currentTimeMillis( );
        d.setTime(endTime);
        System.out.println("\tEnding task " + id + " at " + df.format(d) +" after "
                 + (endTime - startTime) + " milliseconds");
    }
}

------------------------------
Числата на Фибоначи образуват редица:
    F(0) = 1
    F(1) = 1
    F(n) = F(n-1) + F(n-2)

Започва се с 0 и 1, а всеки следващ член на редицата се получава като сума на предходните два. Първите няколко числа на Фибоначи са:

    0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987


Реализация на плувен басейн с Thread Pool

Ресурси - без промяна

кабина

public class Cabine {
    private int free;
    Cabine(int free){
        this.free = free;
    }
    synchronized void takeCabine(){
        while(free==0){
            System.out.println("there is no free cabine, "+Thread.currentThread().getName()+" waiting");
            try{     wait();   }
            catch(InterruptedException e){
                System.err.println(e);
            }
        }
        free--;
        System.out.println("the cabine is taken by "+Thread.currentThread().getName()+", there is "+free+" free cabines");
    }
    synchronized void releaseCabine(){
        free++;
        System.out.println("the cabine is released by "+Thread.currentThread().getName()+", there is "+free+" free cabines");
        notifyAll();
    }
}

Кош за дрехи

public class Basket {
    private  int free;
    Basket(int free){
        this.free = free;
    }
    synchronized void takeBasket(){
        while(free==0){
            System.out.println("there is no free basket, "+Thread.currentThread().getName()+" waiting");
            try{     wait();   }
            catch(InterruptedException e){
                System.err.println(e);
            }
        }
        free--;
        System.out.println("the basket is taken by "+Thread.currentThread().getName()+", there is "+free+" free baskets");
    }
    synchronized void releaseBasket(){
        free++;
        System.out.println("the basket is released by "+Thread.currentThread().getName()+", there is "+free+" free baskets");
        notifyAll();
    }
}

Клиент - не е вече нишка, а е задача подготвена за подаване на Thread executor

public class Client implements Runnable{
    String  name;
    static int n=0;
    Cabine c;
    Basket b;
    Client(Cabine c, Basket b){
        name = "Client "+ ++n;
        this.c=c;
        this.b = b;
        try {
            System.out.println(" creating new client:"+name);
            Thread.sleep((int)(Math.random()*50));
        } catch (InterruptedException e){}
    }
    public void run(){
        try {
            System.out.println(this+" going to the swim pool");
            Thread.sleep((int)(Math.random()*50));
        } catch (InterruptedException e){}
        System.out.println(this+" try to take basket");
        b.takeBasket();
        try {
            System.out.println(this+" going to the cabine");
            Thread.sleep((int)(Math.random()*50));
        } catch (InterruptedException e){}
        System.out.println(this+" try to take cabine");
        c.takeCabine();
        try {
            System.out.println(this+" changing");
            Thread.sleep((int)(Math.random()*600));
        } catch (InterruptedException e){}
        System.out.println(this+" release cabin");
        c.releaseCabine();
        try {        
            System.out.println(this+" swimimg");
            Thread.sleep((int)(Math.random()*2000));
        } catch (InterruptedException e){}
        System.out.println(this+" try to take cabine");
        c.takeCabine();
        try {        
            System.out.println(this+" changing");
            Thread.sleep((int)(Math.random()*600));
        } catch (InterruptedException e){}
        System.out.println(this+" release cabin");
        c.releaseCabine();
        System.out.println(this+" release basket");
        b.releaseBasket();
        System.out.println(this+" going home");
    }
    public String toString(){
        return name;
    }
}

Реализация на банката от нишки, стартиране на клиентите:

import java.util.concurrent.*;
public class SwimPool {
    public static void main(String[] args) {
        int coreThr=7;
        LinkedBlockingQueue<Runnable> q;
        ThreadPoolExecutor tpe = new ThreadPoolExecutor(
                coreThr, coreThr, 5000L, TimeUnit.MILLISECONDS,
                (q=new LinkedBlockingQueue<Runnable>( )));

        Cabine c=new Cabine(2);
        Basket b = new Basket(3);
        for(int i = 0; i<15;i++){
            tpe.execute(new Client(c,b));
            System.out.println("next client,there is "+q.size()+" elements in queue");
            try{
                Thread.sleep(50);
             } catch (InterruptedException e){}
        }
        tpe.shutdown();
    }
}


Реализация на еднопосочен мост с Thread Pool

Ресурс - мост, с отчитане на максимален брой коли в едната посока. Без промяна за реализация с Thread Pool.

public class Bridge {
    private int nVh,cnt_cons, max_cons;
    private boolean closed;
    Bridge(int max_cons){
        nVh = cnt_cons=0;
        closed = false;
        this.max_cons=max_cons;
    }
    synchronized public int brN(){
        return nVh;
    }
    synchronized public void takeB(boolean lr ){
        while((nVh>0)&& (lr==true)||
              (nVh<0) && (lr==false)||closed){
            System.out.println("\t"+Thread.currentThread().getName()+" waiting");
            try{     wait();   }
            catch(InterruptedException e){
                System.err.println(e);
            }
        }
        if (lr) nVh--;
        else nVh++;
        System.out.println(Thread.currentThread().getName()+" on the bridge");
        cnt_cons++;
        if(cnt_cons>=max_cons)closed =true;
        if(closed)System.out.println("The bridge is closed");
    }
    synchronized public void leaveB(boolean lr ){
        if (nVh>0) nVh--;
        else nVh++;
        System.out.println("\t\t"+Thread.currentThread().getName()+" leave the bridge");
        if(nVh==0) {
            cnt_cons=0;
            closed = false;
            System.out.println("The bridge is open");
        }
        notifyAll();
    }
}

Колите не наследяват клас  Thread, а имплементират интерфейса Runnable. Обърнете внимание, че името на нишката се задава не в конструктора, а в run() метода - когато колата бъде разпределена за изпълнение към съответната нишка от ThreadPoolExecutor. Името на нишката се променя всеки път, когато се разпредели нова кола за изпълнение.

public class Vehicle implements Runnable{
    boolean lr;
    Bridge b;
    String name;
    static int num;
    Vehicle(boolean lr, Bridge b){
        this.lr=lr;
        this.b = b;
        name = "V "+ ++num + (lr?" left->":" <-right");
    }
    public void run(){
        Thread.currentThread().setName(name);
        b.takeB(lr);
        try {
            Thread.sleep((int)(Math.random()*200));
        } catch (InterruptedException e){}
        b.leaveB(lr);
    }
    public String toString() {
        return name;
    }
}

Стартиране - мост с максимално 3 коли в едната посока и ThreadPoolExecutor със 7 нишки, без ограничение в опашката. Стартират се през случаен интервал от време 20 коли по случаен признак отляво и отдясно.

import java.util.concurrent.*;
public class Circ {
    static Bridge b = new Bridge(3);
    public static void main(String arg[]){
        int coreThr=7;
        ThreadPoolExecutor tpe = new ThreadPoolExecutor(
                coreThr, coreThr, 5000L, TimeUnit.MILLISECONDS,
                (new LinkedBlockingQueue<Runnable>( )));
       
        for(int i = 0; i < 20; i++){
            tpe.execute(new Vehicle(Math.random()>0.5?true:false, b));
            try {
                Thread.sleep((int)(Math.random()*50));
            }
            catch (InterruptedException ex) {}
        }
        tpe.shutdown();
    }
   
}