Notre mission : former des ingénieurs de haut niveau en "Génie électrique" et "Génie informatique et télécommunications" qui...

lire la suite

L'Université technique de Sofia est le plus grand complexe éducatif et scientifique en Bulgarie dans le domaine des sciences...

lire la suite

Le choix d'une profession est l'un des plus important pour être heureux. Vous êtes libre dans votre choix, mais vous devez...

lire la suite

Concours

 Concours national "Ingénierie francophone de haute technologie"

Регламент за организиране и провеждане на

Национален конкурс „Франкофонско високотехнологично инженерство“

в сферите на математиката, физиката и логическото мислене, организиран от Френския факултет на Технически университет – София

I.                    Общи условия:

1.      Конкурсът „Франкофонсковисокотехнологично инженерство“ се провежда и организира от Френския факултет на Технически университет – София, с цел да се поощрят даровитите ученици от гимназиална степен на обучение да се развиват в следните високотехнологични сфери: софтуерно инженерство, информатиката, електроника, роботика, телекомуникацията и електротехника и възобновяеми източници на енергия.

2.      Конкурсът „Франкофонсковисокотехнологично инженерство“ се организира от Френския факултет, в сътрудничество с училища-партньори.

3.      Конкурсът е безплатен за всички участници.

II.                  Изисквания към участниците:

Да имат средно образование или да са учащи последна година в средно училище/ гимназия.

III.                Области на знания:

Националният конкурс „Франкофонско високотехнологично инженерство“ ще оценява знанията в следните четири области:

-          Математика (общ модул);

-          Математика (специални раздели)

-          Физика;

-          Логическо мислене.

Всеки кандидат в рамките на една сесия може да провери своите знания само в една област.

IV.               Награден фонд

1.      Носителите на първите три места получават диплом и предметни награди. Първенците имат право да посещават след специална покана всички фирмени събития на Френския факултет (в т.ч. тиймбилдинги, фирмени партита, вътрешни спортни турнири, tech-exchange инициативи). Първенците участват в медийни събития, на които Френският факултет е организатор/ е страна. Те ще бъдат поканени за записване за обучение като млади новооткрити таланти във Френския факултет на Техническия университет – София.

2.      До 15 отличили се участници, независимо от областта на знание, в която са се явили на конкурса, ще получат сертификати и ще бъдат поканени за записване като млади новооткрити таланти във Френския факултет на Техническия университет – София – т.е. резултатът от конкурса ще бъде зачетен от Технически университет – София като изпитен конкурс за кандидатстване в специалностите на Френския факултет на ТУ-София.

V.                 Начин на провеждане на конкурса:

1.      Конкурсът „Франкофонско високотехнологично инженерство“ се провежда веднъж годишно на сесии в периода януари-април, в сътрудничество с училища-партньори.

2.      Всеки желаещ за участие се записва в рамките на определените срокове в училищата-партньори, където попълва регистрационна бланка.

3.      Самият конкурс се провежда в училищата-партньори по определен график.

4.      В деня на конкурса всеки участник следва да се яви на време и да представи на упълномощените лица лична карта или друг документ, удостоверяващ самоличността му.

5.      Участникът получава Плик, съдържащ задачите за съответната област на знание и разполага с четири астрономически часа за тяхното решаване.

6.      Материалите на всички участници в конкурса се изпращат за оценка към Националната комисия към Френския факултет.

VI.               Начин на оценяване:

1.      За целите на конкурса се сформира комисия от учени в областите на математиката, физиката и информатиката.

2.      Всяка работа се проверява независимо от двама членове на комисията и всеки поставя оценка и мотивирано предложение за класиране.

3.      Крайното и окончателно класиране се извършва от Националната комисия към Френския факултет, като то се базира на получените оценки и предложения за класиране.

VII.             Начин на информиране на обществеността за конкурса:

1.      Информация за конкурса се публикува в специално създадена за целта рубрика в интернет страницата на Френския факултет, както и на Фейсбук профила на Френския факултет.

2.      Актуална информация за срока за записване, датата, часа и мястото на предстоящото издание се публикува своевременно на интернет страницата и на Фейсбука на ФФОЕ преди провеждането на сесия от конкурса. Информацията се разпространява и чрез други подходящи канали и начини за популяризиране.

3.      Резултатите от всяка сесия на конкурса се обявяват писмено на интернет страницата и на Фейсбук профила на ФФОЕ и се изпраща писмо по електронна поща до всеки участник с резултатите от индивидуалното му представяне. 

 

Témoignages

Information en bulgare

bg Pour de l'information plus détaillée en langue bulgare consultez les pages:

Bulgares    
Université Technique de Sofia

Contacts officiels à l'étranger

 

Pour trouvez les adresses et les coordonnées de nos représentants officiels à l'étranger visitez la page

"Contacts  officiels  à l'étranger".

Contact

Tel/Fax:  +359
Pour nous contacter: slavka.tzanova@tu-sofia.bg

Addresse:

 Faculté francophone (FFOE) bât 12
Université Technique de Sofia  8, Kliment Ohridski.
Sofia-1000, BULGARIE

Retrouvez-nous sur Facebook